fbpx

Психологичното консултиране е услуга, насочена към подкрепа на човека, потърсил психологична помощ, за справяне с житейските предизвикателства по пътя му. Това е процес на партниране между квалифициран психолог консултант и консултираното лице, по време на който консултираният бива подкрепен да разгърне потенциала си, така че да идентифицира своите източници на дистрес и да ги посрещне и преработи по адаптивен начин. Крайната цел е консултираният да бъде способен в бъдеще да се справя все по-ефективно и самостоятелно в сходни ситуации.

Ефективното водене на консултативния процес е благотворно както в индивидуален план – подкрепяйки здравословното функциониране на личността за успешното преодоляване на житейските трудности, така и в по-широк социален контекст – за укрепване на общественото здраве.

Множество източници на дистрес както в индивидуален, така и в обществен план могат да възпрепятстват оптималното функциониране на личността, сред които:

- Затруднени взаимоотношения (в семейството; в професионален план; в социалното обкръжение);
- Трудности в справянето със собствените емоционални и когнитивни преживявания (промени в емоционалната реактивност, които личността изпитва затруднения да управлява здравословно; негативен вътрешен диалог; нереалистични очаквания към себе си и околните и пр.);
- Търсене на пътища за личностно израстване (включително при липса на оплаквания и симптоми на затруднено функциониране);
- Загуба на близък човек (вследствие смърт, развод, раздяла);
- Преживяно престъпление (от всякакъв характер);
- Близки отношения с лице, преживяло посегателство (често психологичната грижа е насочена приоритетно към жертвата на престъплението, без да се отчете, че именно от най-близките се очаква най-устойчива и всеотдайна подкрепа към жертвата. За да са способни, обаче, близките да я окажат, самите те нерядко се нуждаят от психологична помощ).

Изброените по-горе не изчерпват (и не биха могли да го направят) многообразието от стресори и техните индивидуално-личностови проявления. Могат единствено да очертаят комплексността на психичния свят, а психолозите консултанти на „АСЕС“  са на разположение да съдействат за здравословното посрещане на тази комплексност.

През последните години „АСЕС“ работи усилено по серия услуги в подкрепа на психичното здраве. В основата на всички тях бе психологичното консултиране. Прилагайки неговите принципи, нашите психолози консултанти помогнаха на десетки хора (в държавния и в частния сектор) да се справят с нелеки житейски изпитания и да продължат напред, интегрирайки преживяното и живеейки пълноценно днес.

Услугата включва сесия/сесии с психолог (по телефон, онлайн или лице в лице – според спецификите на конкретния случай и индивидуалните потребности), спазвайки стриктно изискванията на конфиденциалност и етичния кодекс на психолозите.