fbpx

Това е метод, който намира приложение в дейността на правораздавателната система при изготвянето на съдебно-психологични експертизи и оперативни анализи.

Чрез него могат да се определят типът личност и притежаваните от субекта психологични и личностни характеристики, както й неговите качества, мотивация и нагласи.