fbpx

Диагностично-консултативните ни екипи предоставят професионални услуги в помощ на собствениците, мениджмънта и екипите в организациите при изясняване и реализация стратегиите и целите им, диагностицирайки и укрепвайки капацитета им чрез създаване и внедряване на ефективни организационно-управленски системи, разработване и осъществяване на проекти за структурно-процесуален анализ, обучение и квалификация, коучинг и развитие на индивидуално, екипно и оганизационно равнище.

Клиентите ни от различни сектори – организационни лидери и мениджъри, екипи и цели организации, - се обръщат към нас със свои конкретни проблеми и/или комплексни предизвикателства, за които самостоятелно не намират решения. В хода на диагностично-консултативния процес с тях нашите консултанти реализират системни интервенции, които водят до измерими и устойчиви промени в организационните практики и отношения гарантиращи повишаване на ефективността във функционирането и изграждането на конструктивна екипна и организационна култура.

Характерна особеност на подхода ни е системно-процесуалната диагностично-консултативна работа, при която работим със и за:

 • Организацията, подструктурите, екипите и ръководителите й като едно системно и динамично цяло;
 • Групите и хората в организацията-клиент като мрежа от комплексни работни и човешки отношения;
 • Процесите, структурите и взаимодействията в организационния живот, отговорни за реализацията на потенциала на хората и развитието на организационно-управленските практики и системи.

 

В работата си с нашите клиенти, ние сме фокусирани върху анализа на потребностите и потенциала им с оглед създаване на ефективни програми за укрепването и развитието им на всички нива в реалната организационна среда. Изграждайки трайни и дългосрочни партньорски отношения с организациите-клиенти, консултантите ни по организационно развитие осъществяват в сътрудничество с мениджърите и служителите им непрекъснати процеси на:

·       Диагностика и решаване на оперативни и стратегически проблеми и предизвикателства;

 • Планиране и осъществяване на въздействащи и ефикасни интервенции за обучение, промяна, иновации и развитие на индивидуално, групово и организационно равнище;
 • Управление, мониторинг и оценка на ефективността на управленските програми за организационна промяна;
 • Рефлексия върху практиките и постиженията и учене от собствения опит и най-добрите еталони в национален и международен мащаб.

 

В работата си ние използваме най-новите и доказали ефективността си модели и инструменти за практически ориентирана към резултати диагностично-консултативна работа. Част от работата ни са редовните и задълбочени анализи на ефективността на диагностично-консултативните ни взаимодействия с организацията-клиент. В основата на консултативния ни модел е системната action research методология на организационното развитие.

В ежедневната си консултативната връзка с нашите клиенти, ние следим и оптимизираме постоянно:

 • Организационния дизайн и организационните процеси;
 • Системите за решаване на организационните проблеми и реализация на организационния потенциал за развитие;
 • Готовността и  гъвкавостта на управленските кадри и системи при посрещане на предизвикателствата и промените във вътрешно-груповите и междугруповите отношения и организационната култура;
 • Ефективността на обучението, коучинга и интервенциите за екипно, професионално и организационно развитие;
 • Стратегическата съгласуваност между организационните цели и работни задачи, от една страна, и състоянието (мотивацията, компетентността и ангажираността) на човешкия капитал на организацията.

 

Нашите консултанти по тренинг, коучинг и организационно развитие имат висока професионална квалификация и специализирани умения за създаване на доверителни отношения с клиентите ни, нужни за разгръщане на процесите на учене от собствен опит и експериментиране с нови поведенчески модели и организационни практики. Ние се вслушваме внимателно и задълбочено в процесите и отношенията в и между организационните системи, за да предоставяме комплексните си услугите в контекст на конструктивно предизвикателство и ефективна подкрепа за развитието на клиентите ни. Обогатявайки постоянно професионалната си експертиза, консултантите ни работят в интердисциплинарни екипи, способни да вникнат в дълбочина и в най-сложните организационни дилеми.

В значителна част от програмите ни за тренинг и развитие е застъпена задълбочена индивидуална работа с лидерите и мениджърите в организациите-клиент. Под формата на индивидуални и екипни срещи за коучинг, ролева анализа и психологическа подкрепа, ние се ангажираме с тяхното личностно и професионално развитие в контекста на изискванията на ролите им в екипите им, организацията и обществото.