fbpx

Колко време продължава полиграфското изследване?
Средната продължителност на едно полиграфско изследване е около 90 минути.

Ще изпитвам ли болка или дискомфорт повреме на полиграфското изследване?
По време на инструменталната част от изследването сензорните компоненти на апаратурата се поставят:
•    към горната и долната част на гръдния кош;
•    към върховете на пръстите;
•    към горната част на ръката.
Сензорите са проектирани и се поставят по начин, който не предизвиква болка или нараняване на изследваното лице.

Може ли някой да бъде принуден да се подложи на полиграфско изследване?
Полиграфското изследване е доброволна процедура, която изисква информирано, писмено съгласие на изследваното лице. Провеждането на качествен тест е тясно свързано с доброволното съдействие от страна на изследваното лице и следване на инструкциите, които полиграфистът му дава.

Може ли предварително да знам въпросите, които ще ми бъдат зададени по време на полиграфското изследване?
По време на предтестовото интервю полиграфистът формулира и обсъжда предварително всички въпроси, които ще бъдат задавани по време на изследването. В полиграфското изследване няма изненадващи и подвеждащи въпроси.

Изисква ли се специално обучение, за да може човек да провежда полиграфски изследвания?
Качествено и адекватно полиграфско изследване се провежда от специалисти, преминали специализирано обучение за работа с полиграф. Стриктното следване на процедурата за провеждане на полиграфско изследване и спазването на професионалните стандартите гарантират надеждни и точни резултати.

Защо да инвестирам в специализирано обучение на служителите си?
Събрали сте екип от мотивирани, добре подготвени служители, но това не означава, че те могат в пълна степен да се справят ефективно с всички специфични (а понякога и кризисни) ситуации, в които попадат. Успешните компании инвестират в своите служители, като повишават целенасочено специфичните им компетенции, съобразно дейностите, които извършват. Инвестирайте в специализирани обучения и ще получите по-уверени, по-ефективни и по-мотивирани служители, по-малко текучество, по-ниски разходи за подбор и обучение.

Може ли професионалната психодиагностика да ми помогне в правилния избор на кадри?
Професионалната психодиагностика е ефективен метод, който се използва както за отсяване на кандидати за работа в дадена организация, така и за оценка на личностните характеристики на служители.
Основната цел на професионалния подбор и оценката на кадрите е установяването на специфични качества, които влияят пряко или косвено върху професионалната реализация.

До каква степен мога да разчитам нa достоверносттa на направената психологична прогноза при психологичното оценяване на кандидати за работа?
Психологичната прогноза, като част от професионалната психодиагностика, се изгражда на базата на установените устойчиви личностни характеристика на кандидата, които обуславят способността за адаптацията му в определена трудова среда.  В тази връзка, прогнозите са с препоръчителен характер и се отнасят до взаимодействието на мениджмънта с дадения индивид, типа задачи и екип, в които би бил най-ефективен.

Новини